Всеукраинский общественно-политический журнал
О журнале
Концертное агентство
Рекламодателям
Контакты

Последний номер

Netexchange.ru

Ukrainian banner network

            ИМЯ В КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ СФЕРЕ             

На варті фінансового контролю

26 січня відзначається День працівника державної кон­т­рольно-ревізійної служби.

Історія виникнення Державної кон­т­рольно-ревізійної служби, як головного державного органу фінансового контролю, нерозривно пов’язана з історією становлення української державності, як складова її фінансової безпеки, тобто після 24 серпня 1991 року. Проте, незважаючи на цей факт, підґрунтям становлення цієї служби являється система та органи Контрольно-ревізійного управ­ління Міністерства фінансів України, професійні кадри якого стали фундаментом нової структури та кузнею контролерів та ревізорів нової формації.

Після здобуття Україною незалежності виникла необхідність в підвищенні ролі державного фінансового контролю і 26 січня 1993 року прийнято Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” №2939/Х11.

За роки своєї незалежності Україна пройшла складний шлях від переважно державної до різноманіття форм влас­ності. При цьому економічні злочини стали більш витонченими, значна частина із них перейшла із сфери чисто бухгалтерського обліку в сферу техно­логічну та виробничу. Породжувались нові схеми “тіньових операцій” у вигляді створення фіктивних фірм, до яких перераховувались значні дер­жавні фінан­сові ресурси, установи - “метелики”, через які проводились без­товарні операції із залученням значної кіль­кості під­ставних осіб-суб’єктів підпри­ємницької діяльності, зареєст­рованих в різних регіонах України та за кордоном.

Все це потребувало реформування дер­жавної контрольно-ревізійної служби, а для її ефективного функціонування - створення відповідної нормативно-правової бази, яка б відповідала реаліям стану економіки держави на певних етапах.

Указом Президента України від 27 серпня 2000 року №1031 “Про заходи щодо підвищення ефективності кон­трольно-ревізійної роботи” Головному конт­рольно-ревізійному управлінню Укра­їни надано статус центрального органу виконавчої влади.

Втім, навіть при такій складній для економіки України ситуації, в окремі періоди було прийнято ряд нормативно-правових актів, які суттєво обмежували права Служби, при цьому завдання залишались незмінними.
Лише завдяки тісній співпраці ГоловКРУ України із Верховною Радою Ук­раїни в 2005 році було внесено зміни до Закону та розширено коло підкон­трольних органам Служби об’єктів. Зокрема, до їх переліку увійшли також суб’єкти господарювання державного сектору економіки, а також підпри­ємства і організації, які отримують кошти державних фондів або використовують державне чи комунальне майно.

Також збільшено термін проведення ревізій та окреслено два напрямки здій­снення державного фінансового кон­­тролю: державний фінансовий аудит, який не є фіскальним заходом, та інс­пектування, яке здійснюється у формі ревізії. В подальшому до повноважень Служби віднесено здійснення перевірок державних закупівель.

Не було в стороні від загальних процесів розвитку Служби і кон­трольно-ревізійне управління в Мико­лаївській області. Соціально-еконо­мічна криза на початку 2000-х років, руйнівні процеси, що від­булися в суднобудівній галузі, підпри­ємства якої забезпечували роботою близько 60-ти тисяч миколаївців і були основою складової доходів області, породження нових тіньових схем та оборудок суб’єктами господарювання, характерних для економіки держави, потребували термінової переорієнтації реві­зійної роботи.

Але управління, якому ніколи не випробувало дефіцит у досвідчених та профе­сійних кадрах, не лише довело спромож­ність виконувати завдання будь-якої складності, а й стало на­дій­ною опорою в налагодженні фінансової дисципліни на підприємствах, установах та організа­ціях області для місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

На етапі виконання затверджених Урядом антикризових заходів КРУ в Мико­лаївській області також працює над вирішенням нових ключових завдань, направлених на забезпечення наповнення бюджетів всіх рівнів та підвищення ефективності використання державних фінансових та мате­ріальних ресурсів. На сьогодні у КРУ працюють 180 фахів­ців, із яких - 133 жінки, у віці до 35 років - 69 осіб. А зважаючи на те, що в управ­лінні працює біля 40% молодих фахівців віком до 35 років без відповідного ре­ві­зорського стажу, їх вихованню, навчанню реві­зійним методам роботи та пере­дачі досвіду приділяється особлива увага.

За 11 місяців 2010 року управлінням здійснено 356 контрольних заходів, якими виявлено порушень фінансової дис­цип­ліни на суму майже 390 млн.грн., що на 70 млн.грн. більше ніж у 2009 році, із яких втрати фінансових та матеріальних ресурсів склали 91,2 млн.грн., забезпечено усунення порушень на суму 222,3 млн.грн.

Високі результати роботи є наслідком налагодженої системи та професіо­на­лізму підібраних кадрів. Тому фахівці управління залучаються до проведення складних та різнопланових ревізій, що здійснюються Головним кон­т­рольно-ревізійним управлінням Укра­їни на виконання доручень Президента України, Уряду та Верховної Ради України, за наслідками яких вносяться пропозиції та рекомендації щодо наявних проблем та шляхів їх вирішення.

Колектив управління зажив авторитету підприємств, установ і ор­ганізацій області. Ось як характеризує роботу ревізорів головний бухгалтер ДП НВКГ “Зоря-Машпроект” В.П. Поволя: “Чого кривити душею? Безумовно ре­візорів ніхто не зустрічає з хлібом і сіллю. Але власний досвід співпраці з ре­візорами КРУ засвідчив, що це про­фе­сійні кадри, які здібні не лише ревізувати госпо­дарські операції за наслідками аналізу бухгалтерських та фінансових до­кумен­тів, а й ро­зібратися в складних техноло­гічних та інших процесах. З більш як 30 років своєї роботи я не зус­трічалась із такою порядністю, неупе­ред­женістю та об’єк­тивністю контролюючих органів. На мою думку, все це є наслідком виховної та адміністративної політики ке­рівника КРУ. Прикладом то­му є ревізія 2009 року, в ході якої фахів­цями КРУ піднято пласт питань, які бу­ли в новину та лише на користь новому менеджерському складу підпри­ємства.

Особливо заслуговує на увагу те, що не лише професійність, а й службова етика та коректність ревізорів на об’єкті привертає до співпраці, що є запорукою успіху з обох сторін. Вони вміють не лише “слухати”, а й “почути” опонента, що є важливим при розгляді суперечливих питань”. А голова прав­ління СМУ “Жилпромбуд-6” Стерпул Г.І. наголо­шує: “Як правило, дер­жавні чи бюджетні видатки на виконання ремонтно-буді­вельних робіт завжди в полі зору реві­зорів. Саме тут, як свідчить практика, викриваються значні порушення. Але ми від цього давно відійшли, тому що працюємо прозоро та керуємось одними й тими ж, що й ревізори, нормативними документами та програмами. Професі­о­налізм наших ревізорів високо оці­нюю. І давно мріяв мати у своєму штаті таких працівників. Тому на сьогодні у мене працює заступником з еко­но­мічних питань колишній пра­цівник КРУ Каратай А.В., яка звільнена із управління в зв’язку з досягненням граничного віку перебування на дер­жавній службі”.

Успішну роботу управління очолює та спрямовує талановитий керівник і досвідчений організатор, професіонал високого рівня Олександра Кривда, яка 33 роки присвятила ревізійній роботі, працюючи в контрольно-ревізійній сис­темі України (спочатку в КРУ Мініс­терс­тва фінансів по Миколаївській облас­ті), в тому числі більше 14 років - начальником управління.

Вона компетентно визначає пріоритетні напрямки діяльності управління та забезпечує вчасне і якісне виконання ним завдань. Поряд з вимогливістю до себе та підлеглих, вона створила ділову атмосферу в колективі, який стабільно працює та успішно виконує складні і відповідальні завдання, спрямовані на викриття та попередження економічних злочинів, а також на зміцнення фінан­сової дисципліни на підприємствах, в установах і організаціях для забезпечення стабілізації економіки неза­лежної України. Наразі ревізії найбільш складних об’єктів, що мають важливе значення для економіки області та ризиковий ступінь господарських опе­рацій, а також виконання актуальних по своїй сутності завдань та доручень органів виконавчої влади здійснюються під її особистим контролем.

На поставлене питання, чи досконале діюче на сьогоднішній день законодавство, яке регулює діяльність органів служби, Олександра Василівна зазначила:

“Фінансовий контроль конче потрібний державі. І які б реформування еко­но­міки та центральних органів вико­навчої влади не відбувалися, він залишиться в своїй основі. Незважаючи на постійне вдосконалення нормативно-правової бази, має місце ряд чинників, яких бажано було б позбутися. Насамперед, у законодавстві треба усунути такий за­хід, як попередження суб’єкта за 10 днів про проведення ревізії, бо за цей період або потрібні документи зникнуть, або все зайве вивезуть з об’єкта. Також слід законодавчо врегулювати питання щодо можливості ревізорів в ході проведення контрольних заходів досліджувати питання спрямування та використання державних фінансових та матеріальних ресурсів на всіх етапах здійснення господарських операцій підконтрольним об’єктом. Зокрема, я маю на увазі, що згідно з законом ревізор має право проводити у суб’єктів господарювання, які мали правові відносини з підкон­троль­ною установою, зустрічні звірки з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясу­вання їх реальності та повноти відобра­ження в обліку підконтрольної установи. Тобто, за таких умов результати зустрічної звірки грунтуються на відпо­відності оформлених обома сторонами документів та даних бухгалтерського обліку, а достовірність виконаних робіт чи наданих послуг залишається поза полем зору ревізорів. Особливо це стосу­ється випадків, коли до виконання робіт основним виконавцем залучались ще й субпідрядні організації.

Прийняття нового Податкового Кодексу в більшій мірі налагодить систему з відбору замовниками виконавців ро­біт. Але функції ревізорів все ж таки слід розширити.

Крім цього, існують й інші чинники, так би мовити, зовнішнього характеру, які стають на заваді роботи. Так, неуз­год­женість відомчих нормативних актів із діючим законодавством призводить до різного їх тлумачення. Наприклад, це стосується вимог Закону України “Про освіту” стосовно обов’язкового відпра­цювання впродовж 3-х років випускниками вищих навчальних закладів, які навчалися за рахунок коштів державного бюджету на державних підприємствах. Однак, при цьому механізм та порядок державного розподілу випускників у від­повідних наказах Міністерства осві­ти та постановах Уряду не відпрацьовано та відповідальність за недотримання Закону не визначена. Відтак, випускники 2009 року НУК ім.адм.Макарова в кількості 356 осіб, на навчання яких витрачено більше 13,5 млн.грн., не були працевлаштовані вузом. Анало­гічно і по ЧДУ ім.Петра Могили 204 випускника, на навчання яких витрачено більше 6 млн.грн., не були праце­влаштовані на державні підприємства, хоча зі свого боку уні­верситет їх все - таки працевлаштував в різні структури”.

Олександра Василівна - всебічно розвинена особистість з високим інтелек­ту­альнім рівнем і моральними принципами, користується авторитетом, довірою та повагою у колег по роботі, керівників органів місцевої вико­навчої влади та місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, а також підприємств, установ і організацій.

Їй притаманні людяність, гідність, ко­рек­тність і виваженість. Вона не зали­ша­ється осторонь проблем та нега­раздів працівників управління та завжди надає допомогу в їх вирішенні та подоланні. За вагомий внесок у розбудову незалежної України, стабі­лізацію її економіки, високий профе­сіоналізм, самовіддану працю Олек­сандрі Кривді присвоєно звання “Заслужений економіст України”, нагороджено нагрудним знаком “Почесний працівник ДКРС в Україні”, неодноразово відзначено подяками Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Голови Головного кон­трольно-ревізійного управління Украї­ни, Почесними грамотами Ка­бінету Міністрів України, Мініс­терства фінан­сів України та обласної державної адмі­ністрації, Почесною відзнакою Голови ОДА “Святий Миколай Чудотворець”.

Поряд з тим, що Олександра Василівна - успішний керівник, в домі у неї завжди взірцевий затишок, а на дачній ділянці - порядок. Вона - любляча донька, дружина та мати. Має двох доньок - Катерину та Ольгу, зятів - Владислава та Романа, а також онуків - Олександра, Івана та Вік­то­рію. Вона привітлива та добра господиня. І як хороша мати любить збиратися всією сім’єю за домашнім столом на свята. Попри всі пригощання, український борщ, печеня, голубці, холодець, при­готовлені Олександрою Василівною, осо­­б­ливо викликають захоплення домо­чадців та гостей.

А яким чудовим голосом та слухом вона володіє! Кому довелось чути, як вона співає, особливо українські пісні, назавжди запам’ятає ці моменти.

Особисто знаю Олександру Василівну понад 30 років поспіль. Завжди в неї приваблювала гармонічна краса зов­ніш­ня і душевна. Лагідність, чарів­ність, по­рядність, тепле ставлення до своїх вчи­телів, яким вона вдячна своєму профе­сійному росту. Адже повага до керівника Миколаївського контрольно-ревізій­но­го управління, як Професіонала з вели­кої літери, підтверджується тим, що Головне контрольно-ревізійне управління Ук­раїни залучає Кривду і фахівців уп­рав­ління до проведення ревізій під­кон­троль­них об’єктів в інших регі­онах, в тому числі, складних та різно­планових ревізій, що проводяться ГоловКРУ Укра­їни на виконання доручень Президента України, Уряду України та Верховної Ради України. Олександра Василівна є членом авторського колективу редакції журналу ГоловКРУ України “Фінансовий контроль”. Зазначу, готуючи до друку відповідний матеріал, познайомилася із книгою під редакцією Вербило Є.Ф., Чуприна О.В. “Державна контрольно-ревізійна служба”, розділ Мико­ла­ївської області - най­кращий за змістом. Значна увага при­­ділена становленню управління, ці­кава істо­рична довідка, названі люди, які внесли значний вклад в розвиток служби. Дійсно, теперішнє - це зерно минулого. Тому так вагомо звучать слова Олександри Василівни: “Порядність і професіоналізм - головні якості, які, на мій погляд, мають бути притаманними сучасному ревізору. Відданість справі повинна йти із глибини серця...”

В цих словах криється безмірна любов до людей, до своєї справи. На моє запитання: який вислів в житті до вподоби їй самій, Олександра Василівна щиро відповіла: “Добре ім’я цінніше багатьох скарбів”. На сам кінець варто сказати про те, що Кривда має широкий діапазон ерудиції не тільки, як профе­сіонал, а й взагалі, в багатьох сферах історії, культури. На варті фінансового контролю Управ­ління плідно співпра­цює із правоохоронними органами, від­повідно ке­рівництво і працівники цих під­розділів дають високу оцінку взаємо­дії в профі­лактиці і запо­бі­ганню еконо­мічним злочинам. З нагоди свята пра­ців­ника Державної контрольно-ревізій­ної служби щиро вітаємо Олександру Василівну Кривду та весь колектив Кон­трольно-ревізійного уп­равління в Ми­ко­ла­ївській області. Бажаємо всім міц­ного здоров’я, добробуту, щастя та подальших творчих успіхів в ста­новленні економіки не­залежної Ук­раїни.

Надія Макарова, член Національної Спілки журналістів України, Кавалер Ордена княгині Ольги, Ордена Святої Великомучениці Варвари, заступник голови ради старійшин Миколаївської облдержадміністрації

Обложка журнала №042
Архив предыдущих номеров
2019 год:
0102
2018 год:
01020304
2017 год:
0102030405
2016 год:
010203040506
2015 год:
0102030405
2014 год:
01020304
2013 год:
0102030405
2012 год:
010203
2011 год:
010203040506
2010 год:
0102030405
2009 год:
010203040506
2008 год:
010203040506
2007 год:
010203040506
2006 год:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06
2005 год:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06
2004 год:
01 02 • 03 • 04 • 05 • 06

  Укра?нськ_ 100x100

  Укра?нськ_ 100x100

Наши партнеры


META-Ukraine
Украинский портАл


 

Designed by Vladimir Philippov, 2005